ร่างกาย ทำงานเป็นเวลา

คุณเคยสังเกตไหมว่า ทำไมร่างกายคนเราถึงทำงานได้เป็นเวลาคล้ายกับมีโปรแกรมตั้งเวลาเอาไว้???? นั่นเพราะร่างกายของมนุษย์มีการปรับให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมตามธรรมชาติ แสงแดด ความมืด ความร้อน ความเย็น ฯลฯ ย่อมส่งผลกับร่างกายของมนุษย์ตามท้องถิ่นนั้นๆเสมอ เพราะสิ่งมีชีวิตและธรรมชาติมีปฏิสัมพันธ์กันตลอดเวลา

ธรรมชาติมีการเปลี่ยนแปลงทุกขณะ ซึ่งเป็นผลมาจากที่โลกหมุนรอบตัวเองและรอบดวงอาทิตย์ ทำให้โลกอยู่ภายใต้อิทธิพลของดวงอาทิตย์ จึงเกิดเป็นวงจรของวัน โดยใน 1 วันมี 24 ชั่วโมง

ความสัมพันธ์ของเวลา ในทางการแพทย์แผนจีน

โลกหมุนรอบตัวเอง 1 รอบ แบ่งเป็น 2 ช่วงเวลา ได้แก่ กลางวัน() และกลางคืน() ส่งผลให้สิ่งมีชีวิตจะต้องปรับสภาวะร่างกาย ให้ทำงานสอดคล้องกับวงจรของวันในธรรมชาติ มิเช่นนั้นแล้วจะทำให้อายุขัยสั้นลง

แพทย์จีน ได้ใช้ทฤษฎี หยิน ( ) หยาง () ในการอธิบายความสัมพันธ์กันของธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็นด้านที่อยู่ตรงข้ามกัน หรืออยู่ด้านเดียวกัน แต่มีความเกี่ยวเนื่องกัน ควบคุมกัน และสัมพันธ์กันตลอดเวลา เช่น กลางวันกับกลางคืน ร้อนกับเย็น หญิงกับชาย เคลื่อนไหวกับหยุดนิ่ง น้ำกับไฟ เป็นต้น

ดังนั้น หยิน () หยาง () จึงเปรียบได้กับสภาวะธรรมชาติที่อยู่รอบตัวของมนุษย์ หรือแม้แต่อวัยวะต่างๆของร่างกายมนุษย์ที่ทำงานเชื่อมโยงสอดคล้องกับวงจรของวัน ในแต่ละช่วงเวลา และอวัยวะต่างๆนั้นยังมีการทำงานที่เกี่ยวเนื่องกันอยู่ตลอดเวลา หากการทำงานของอวัยวะใด อวัยวะหนึ่งผิดปกติไป ก็จะส่งผลให้อวัยวะที่มีความเกี่ยวเนื่องกันนั้น ผิดปกติได้ด้วยเช่นกัน

สามารถดูตารางสรุปนาฬิกาชีวิตได้ที่ ตารางเวลาชีวิต (นาฬิกาชีวิต)